Oregano

Oregano – Forum online

Hello, Yes Eric Priou (aka erixtekila) who has done the AS2 API for Oregano ( so he knows what he's talking about when talking about Oregano ) has ( re…